TroInt
Förtroendemannaregister

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges presidiekonferens
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges demokrati- och uppföljningsberedning
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktiges gruppledare (f.d. partiföreträdare)
Kommunalråd
Oppositionsråd
Politisk sekreterare
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare


Nämnder

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Krisledningsnämnden
Lantmäterinämnden
Miljönämnden
Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration (NAVI)
Personalnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden MITT


Utskott

Barn- o utbildningsnämndens arbetsutskott
Finans- och näringslivsutskottet
Infrastruktur- och serviceutskottet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljönämndens arbetsutskott
NAVI:s arbetsutskott
Plan- och utvecklingsutskottet
Socialnämndens Individ- och Familjeutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott


Kommunala bolag

Mitthem AB
Norra Kajen Exploatering AB
Norra Kajen Holding AB
Norra Kajen Kvarter 3 AB
Norra Kajen Kvarter 4 AB
Norra Kajen Kvarter 6 AB
Norra Kajen Kvarter 7 AB
Norra Kajen Kvarter 8 AB
Norra Kajen Kvarter 11 AB
Norra Kajen Utveckling AB
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
REKO Sundsvall AB
Stadsbacken AB
Sundsvall Energi AB
Sundsvall Elnät AB
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU
Sundsvall Logistikpark AB
Sundsvall Oljehamn AB
Sundsvall Vatten AB


Delägda bolag

Biofuel Region
Biogas Mellannorrland AB
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (50 %)
Korsta Oljelager AB (75 %)
Midlanda Fastigheter AB (84 %)
Midlanda Flygplats AB (84 %) (dotterbolag till Midlanda Fastigheter AB)
MittSverige Vatten & Avlopp AB (80 %)
Scenkonst Västernorrland AB 2015-2019 (40 %)
ServaNet AB (75 %)
Stadshuset Sundsvall AB
Sundsvalls Hamn AB (85 %)
Sundsvallsmässan AB (11 %)
Svenska Kommun Försäkrings AB


Kommunalförbund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund (73,7 %)
Samordningsförbundet i Sundsvall (23 %)


Stiftelser

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse


Övrigt

Arbetsmarknadsrådet inom Sundsvall och Ånge kommuner
Arvodeskommittén
B J Wesslers donationsfond
Den Attraktiva Regionen (DAR)
Design i Västernorrland Ideell Förening
Förhandlingsdelegationen
Gode män jordbruks o skogsbruksfrågor
Gode män tätortsförhållanden
Huvudmän Hälsinglands Sparbank
Hållbarhetsrådet i Västernorrland
Ideell förening för bildande av Region MittSverige 2015-2019
Ideella föreningen Åkroken
Integrationsrådet
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond
Intresseföreningen Norrtåg ek förening (styrelsen) 2015-2019
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Kommunala Handikapprådet (KHR)
Kommunens stiftelser och donationsfonder
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
Kommunförbundet Västernorrlands styrelse
Kommunförbundet Västernorrlands Kultur- och Fritidspresidium
Kommunförbundet Västernorrlands Miljö- och Byggpresidium
Kommunförbundet Västernorrlands presidium SocialKola
Kommunförbundet Västernorrlands Skolpresidium
Konstinköpsutskottet
Kulturforum Västernorrland
Leader Mittland Plus
Länspartnerskapet
NTF Västernorrland (styrelsen för Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund)
Nämndemän i Sundsvalls Tingsrätt
Ostkustbanan AB
Projekt/styrgrupp "Samordnad planering (2)" för Ostkustbanan och Ådalsbanan
Regionalt kompetensförsörjningsforum
Regionala Samverkansrådet i Västernorrland
Rådet för Social Hållbarhet
Skönhetsrådet
Styrgruppen för AV-Media
Styrgruppen för Bredbandsprojektet Dig. 2020
Styrgruppen för infrastrukturprojektet Funktionella Mittstråket
Styrgruppen för Samordnad planering 3, Ådalsbanan Sundsvall-Härnösand
Styrgrupp för Vuxenutbildning Sundsvall/Timrå
Sundsvalls Kårhus AB 2015-2019
Sveriges Ekokommuner (Sekom)
Valberedningen för Ideella föreningen Åkroken 2015-2019
Vård- och omsorgscollege Södra Norrland
Åkroken Science Park AB
Ägarråd för Medelpads RäddningstjänstförbundTroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB