TroInt
Förtroendemannaregister

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges presidiekonferens
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges demokrati- och uppföljningsberedning
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktiges gruppledare
Kommunalråd
Oppositionsråd
Politisk sekreterare
Kommunsekreterare


Nämnder

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Krisledningsnämnden
Lantmäterinämnden
Miljönämnden
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden MITT


Utskott

Barn- o utbildningsnämndens arbetsutskott
Finans- och näringslivsutskottet
Service- och förvaltningsutskottet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljönämndens arbetsutskott
Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Plan- och utvecklingsutskottet
Personalutskottet
Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
Vård- och omsorgsnämmdens arbetsutskott
Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott


Kommunala bolag

Mitthem AB
Norra Kajen Exploatering AB
Norra Kajen Holding AB
Norra Kajen Kvarter 3 AB
Norra Kajen Kvarter 8 AB
Norra Kajen Kvarter 11 AB
Norra Kajen Utveckling AB
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Reko Sundsvall AB
Stadsbacken AB
Sundsvall Energi AB
Sundsvall Elnät AB
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU
Sundsvall Logistikpark AB
Sundsvall Oljehamn AB
Sundsvall Vatten AB


Delägda bolag

Biofuel Region
Biogas Mellannorrland AB (50 %)
Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB (50 %)
Korsta Oljelager AB (75 %)
Midlanda Fastigheter AB (84 %)
Midlanda Flygplats AB (84 %) (dotterbolag till Midlanda Fastigheter AB)
MittSverige Vatten & Avfall AB (80 %)
Scenkonst Västernorrland AB (40 %)
ServaNet AB (65,9 %)
Stadshuset i Sundsvall AB
Sundsvalls Hamn AB (85 %)
Sundsvallsmässan AB (11 %)
Svenska Kommun Försäkrings AB (26,9 %)


Kommunalförbund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund (77,1%)
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund AU
Samordningsförbundet i Sundsvall (23 %)


Stiftelser

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse


Övrigt

Arvodeskommittén
B J Wesslers donationsfond
Design i Västernorrland Ideell Förening
Gode män jordbruks- och skogsbruksfrågor
Gode män tätortsförhållanden
Huvudmän Hälsinglands Sparbank
Hållbarhetsrådet i Västernorrland
Ideella föreningen Åkroken
Integrationsrådet
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond
Intresseföreningen Norrtåg ek förening (styrelsen)
Kommunala funktionshindersrådet
Kommunens stiftelser och donationsfonder
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund)
Kommunförbundet Västernorrlands styrelse
Kommunförbundet Västernorrlands Kultur- och Fritidspresidium
Kommunförbundet Västernorrlands socialnämndspresidium
Kommunförbundet Västernorrlands Skolpresidium
Kommunförbundet Västernorrlands Vuxenutbildningsnämndpresidiet
Konstutskottet
Kulturforum Västernorrland
Transportforum
Forum för företagande och innovation
Forum för kompetensförsörjning
Leader Mittland Plus
Länspartnerskapet
NTF Västernorrland (styrelsen för Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund)
Nämndemän i Sundsvalls Tingsrätt
Ostkustbanan 2015 AB
Regionala Samverkansrådet i Västernorrland
Rådet för social hållbarhet
Skönhetsrådet
Lokalt råd Indal-Liden
Lokalt råd Bredsand
Styrgruppen för bredbandsprojektet Dig.2020
Styrgruppen för projektet KOLL2020
Sveriges Ekokommuner (Sekom)
Vård- och omsorgscollege Västernorrland
Åkroken Science Park AB
Ägarråd för Medelpads RäddningstjänstförbundTroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB